Hvordan regnes kommuner over tid?

Data kan regnes om til ønsket årstall. I tillegg til å velge variabler, velger du hvilket års kommunestruktur som dataene skal fordeles etter.

Omregningen skjer ved hjelp av en omregningsfaktor som er knyttet til kommune og år. Hvis det er grenseendringer mellom kommuner fra et år til det neste, blir omregningsfaktoren brukt til å justere verdien fra lagringsåret til ønsket statistikkår.

Den estimerte verdien er gjerne ikke helt nøyaktig, for eksempel hvis verdier etter en kommunesammenslåing skal fordeles på kommunene før sammenslåingen. Stor avstand mellom lagringsåret og ønsket statistikkår medfører gjentatt bruk av omregningsfaktorene og dermed redusert nøyaktighet.

Ikke alle variabler lar seg regne om. Omregningsfaktoren baserer seg på folketall, og hver variabel er merket med en omregningstype som angir i hvilken grad slik omregning gir mening.

  1. Ressursoverføringen er proporsjonal med andelen av befolkningen som overføres. Data regnes om. (eks. aggregert personstatistikk)
  2. Variabelegenskaper er ujevnt fordelt i en region, og omregning skjer bare ved sammenslåinger. (eks. institusjoner)
  3. Variabelen er ikke basert på opptelling, og omregning skjer bare hvis alle involverte enheter har samme verdi. (eks. typologier)
  4. Variabelen gjelder den enkelte region som administrativ (og statistisk) enhet og kan ikke regnes om. (eks. kommuneregnskap)

Ta kontakt på kdb@sikt.no om du har spørsmål.