Hva er kommunedatabasen?

I Kommunedatabasen finner du statistikk om sentrale tema for norske kommuner, som demografi, økonomi, arbeidsliv, politikk, helse, kultur, samferdsel og naturressurser. Unikt for basen er det at data kan hentes ut for gjeldende kommunegrenser for et hvilket som helst år.


Grafikk: Kommunedatabasen inneholder 400 000 variabler fra 1769 til i dag


Antall variabler: 393 279

Emnegrupper

Naturressurser og miljø
Variabler: 504

Data om areal, avfall og avløp

1865 - 2017
Befolkning
Variabler: 98682

Omfatter alle folketellinger og demografiske data som fødte, døde, flytting, ekteskap, skilsmisser, fødested.

1769 - 2019
Arbeidsliv
Variabler: 80545

Yrkes- og næringsstatistikk, arbeidstakerstatistikk, ansatte i stat og kommune, arbeidsledige.

1835 - 2017
Næringsvirksomhet
Variabler: 18534

Statistikk om industri, varehandel og byggeareal, og bedrifts-, jordbruks- og håndverkstellinger.

1875 - 2012
Valg og folkeavstemninger
Variabler: 14415

Valgmannsvalg, valg til Storting, fylkesting og kommunestyre. Stemmerettstellinger og folkeavstemninger.

1829 - 2017
Offentlige finanser
Variabler: 126704

Statistikk over skatt, inntekt, formue og arbeidsgiveravgift. Inneholder en omfattende oversikt over kommuneregnskap.

1945 - 2016
Utdanning
Variabler: 32332

Statistikk som gjelder barnehager, grunnskoler, videregående skoler, høyere utdanning og voksenopplæring. Ineholder også data om utdanningsnivå.

1950 - 2017
Helse og sosiale forhold
Variabler: 24843

Helsedata, personell, tiltak og institusjoner. Inneholder også Kommunal monitor og noe kriminalstatistikk.

1867 - 2017
Bygg og boliger
Variabler: 6160

Boligstatistikk og byggearealstatistikk.

1865 - 2017
Samferdsel
Variabler: 2715

Veitrafikkulykker og motorkjøretøy.

1977 - 2008
Fritid, kultur, språk, religion
Variabler: 3781

LO-medlemmer, kino, målvedtak, kirkestatistikk, trossamfunn og etniske grupper.

1845 - 2016
Kommunetypologier og annet
Variabler: 874

Kommunetypologier, regionale inndelinger, tipping, TV-aksjoner, personminutter, åpningstider, kommuneundersøkelser osv.

1918 - 2018Dataleverandører

Oppbyggingen av Kommunedatabasen startet allerede på 1960-tallet. Mesteparten av datatilfanget er tilrettelagt og levert av andre dataleverandører, først og fremst Statistisk sentralbyrå (SSB).